Nye Godkendelseskriterier sendt i høring

Started by Ellen Simonsen, 2012-11-07 12:45:46

Previous topic - Next topic

Ellen Simonsen

Kære alle

Hermed dokumentet, som er sendt i høring - omtalt på teknikermødet 6. november.

Med dokumentet følger denne tekst til høringsparterne:

Kravet om etablering af advarsel ved potentiel dobbeltregistrering af lægemiddelordinationer forventes at træde i kraft senest den 15. januar 2013 og de øvrige kriterier forventes at træde i kraft senest den 1. april 2013.

Høringsfristen er på baggrund af tilbagemeldingen fra Danske Regioner sat til 16. november 2012.

Venlig hilsen

Ellen SimonsenTom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteGene.relt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data,
f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Medmindre
der er krav om, at information skal "tydeligt fremgå", skal informationen vises uden, at der skal slås op i en
detaljevisning eller lignende.

Mon ikke der skulle stå:

Generelt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data,
f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Medmindre
der er krav om, at information skal "tydeligt fremgå", i så fald skal informationen vises uden, at der skal slås op i en
detaljevisning eller lignende. 
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

Hvad menes der med:
QuoteI lokale systemer, der opdaterer FMK, skal det for brugeren være klart, hvad en handling har af konsekvens i FMK.

Skal der komme en popup besked for hvert tastetryk ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at dosisteksten OGSÅ bliver sendt til FMK for denne ordination") +  ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at indikationsteksten OGSÅ bliver sendt til FMK for denne ordination") +  ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at startdatoen OGSå bliver sendt til FMK for denne ordination") + fortsæt ad libitum.

Med andre ord, hvad er det der forsøges undgået med dette krav?
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteVisning af recepter
En recept kan være knyttet til en lægemiddelordination eller være løs j (dvs. en løs recept). Uanset om
recepten er tilknyttet en lægemiddelordination eller ej, skal receptens status vises tydeligt.
GK15
Receptens aktuelle status skal vises. Det er vigtigt at aktuel status vises tydeligt i brugergrænsefladen, idet
status f.eks. kan være "Kladde", "Annulleret", "Ugyldiggjort" etc.
Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 6
Med indførelse af hjemmeplejens brug af FMK vil bestilling af udleveringer
samt anmodning om receptfornyelse optræde som receptkladder, altså recepter med status "Kladde".
Løse recepter kan være markeret som 'Ikke aktuelle'. Recepter, markeret som 'Ikke aktuelle' bliver kun vist
ved Hent medicinkort, såfremt man i kaldet beder om at få vist alle recepter.

Jeg forstår ikke hvad det er der menes her. Det lyder som om forfatteren har siddet med eet specifikt system foran sig og beskrevet hvordan det virker og hvad det har af status'er for recepter.
Jeg har fx i XMO:

  • Løse recepter - disse er ret beset løse effektueringer og kan bruges til at danne ordinationer eller (hvis man er meget flittig) knyttes til eksisterende ordinationer. De har dog intet andet med recepter at gøre end at de vises under det navn som de nu engang har fået i FMK-speak
  • Recepter der er tilknyttet en ordination - enten fordi de er lavet i XMO eller fordi modtaget under en ordination fra FMK
  • Recepter der vil blive dannet hvis jeg gemmer medicinkortet når jeg forlader det - hvad enten det er fordi man har patienten i røret eller fordi man har modtaget en hjemmepleje fornyelses edifact

Andre systemer har sikkert andre grupperinger og jeg kan ikke læse ovenstående så det giver menig for andet end eet system (og jeg ved ikke engang hvilket system).
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteGK16
Hvis der er foretaget en medicinafstemning på FMK, tilkendegiver lægen, at medicinkortet indeholder de
lægemiddelordinationer, som patienten er i aktuel behandling med. Angivelse af "Medicinafstemning på
FMK" har ikke indvirkning på de løse recepter, som det var tilfældet med FMK version 1.2.4 og tidligere
versioner.
Recepterne kan enkeltvis markeres som 'Ikke aktuel'. Løse recepter, som er markeret som 'Ikke aktuel' bliver
ikke returneret med det aktuelle medicinkort, medmindre man i kaldet angiver at man ønsker at se alle løse
recepter.

Er det et skjult krav om at man skal kunne markere recepter som "ikke aktuelle" på enkelt basis? I så fald sysnes jeg det skal have sit eget GK nummer!
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteGK18
Advare mod potentielle dobbeltregistreringer af lægemiddelordinationer som minimum på ATC-kode niveau

Betyder det at man skal advare hver gang der er ATC-kode sammenfald plus i nogle andre tilfælde? (Hvilke?)

Eller betyder det at der mindst skal være sammenfald i ATC-koden (men også helst i fx Styrke+Form) før man advarer brugerne?
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteMedicinafstemning på FMK
Patientens medicinkort opdateres, således at lægemiddelordinationerne afspejler patientens aktuelle
medicinering, og relevante recepter er knyttet til en lægemiddelordination

Hovsa. Betyder det at sammenkodningen af de gamle løse recepter er kommet ind i overenskomsten igen? Ellers er der vel ikke meget grund til at kræve det som system godkendelsesgrav.
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteGK 32
Ikke-FMK-recepter må kun anvendes i tilfælde af at den centrale FMK-service er utilgængelig eller
at FMK ikke understøtter de relevante præparater.

Kan man så få en liste over hvilke præparater der er/ikke er understøttet? Som det er nu (som det var sidst jeg undersøgte det) er det gætværk/"trial and error" om præparater kan godkendes hvis de ikke er fra taksten. Der er noget med nogle varenummerserier der arbejdes på at få ind og nogle der ikke må komme ind og ...
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Tom Arleth - CompuGroupMedical

QuoteGK34
Det lokale system skal understøtte relevant logning til brug ved fejlsøgning og datagenopretning i tilfælde af,
at systemet genererer fejl på FMK på grund af systemets uhensigtsmæssige udformning, herunder ved
uhensigtsmæssig anvendelse af systemet.
Systemleverandøren skal kunne sandsynliggøre, at der er de fornødne tekniske og organisatoriske ressourcer
til stede til at sikre forsvarlig og relevant fejlsøgning og datagenopretning.

Betyder det:

  • at alle handlinger altid skal logges til tid og evighed, eller
  • at man på foranledning skal kunne slå det til indtil "problemet er løst"
Venlig Hilsen
Tom Arleth
CompuGroupMedical

Paul D. Samsig

QuoteGK0
... Hvis det forekommer, at FMK ikke er tilgængeligt, kan et system tillade oprettelse af ordinationer lokalt, såfremt man sikrer, at de senere overføres til FMK.

Hvis man her blot forventer at lægen (eller andre) manuelt opdatere FMK næstegang man alligevel ser patientens FMK, er det fint med mig, men forventer man en eller anden automatisk gensynkronisering kræver det vist en meget detaljeret beskrivelse af, hvad man forventer af systemerne.

GK34 Kræver, som Tom allerede er inde på, en meget bedre beskrivelse af, hvad der forventes som minimum, samt hvad der evt. bør kunne aktiveres tidbegrænset på opfordring.
Paul D. Samsig, EG Healthcare en del af EG Danmark A/S