FMK Teknik

Specifikke emner => Godkendelse og certificering => Topic started by: Ellen Simonsen on 2012-11-07 12:45:46

Title: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Ellen Simonsen on 2012-11-07 12:45:46
Kære alle

Hermed dokumentet, som er sendt i høring - omtalt på teknikermødet 6. november.

Med dokumentet følger denne tekst til høringsparterne:

Kravet om etablering af advarsel ved potentiel dobbeltregistrering af lægemiddelordinationer forventes at træde i kraft senest den 15. januar 2013 og de øvrige kriterier forventes at træde i kraft senest den 1. april 2013.
 
Høringsfristen er på baggrund af tilbagemeldingen fra Danske Regioner sat til 16. november 2012.
 
Venlig hilsen

Ellen Simonsen

 
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 11:54:45
Quote
Gene.relt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data,
f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Medmindre
der er krav om, at information skal ”tydeligt fremgå”, skal informationen vises uden, at der skal slås op i en
detaljevisning eller lignende.

Mon ikke der skulle stå:

Generelt for godkendelseskriterierne er der ikke krav om, på hvilket niveau det lokale system viser data,
f.eks. om data skal vises på et hovedskærmbillede, i en detaljevisning eller på et underopslag. Medmindre
der er krav om, at information skal ”tydeligt fremgå”, i så fald skal informationen vises uden, at der skal slås op i en
detaljevisning eller lignende. 
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 12:00:29
Hvad menes der med:
Quote
I lokale systemer, der opdaterer FMK, skal det for brugeren være klart, hvad en handling har af konsekvens i FMK.

Skal der komme en popup besked for hvert tastetryk ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at dosisteksten OGSÅ bliver sendt til FMK for denne ordination") +  ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at indikationsteksten OGSÅ bliver sendt til FMK for denne ordination") +  ("Er du klar over at du stadigt er på FMK og at startdatoen OGSå bliver sendt til FMK for denne ordination") + fortsæt ad libitum.

Med andre ord, hvad er det der forsøges undgået med dette krav?
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 14:22:21
Quote
Visning af recepter
En recept kan være knyttet til en lægemiddelordination eller være løs j (dvs. en løs recept). Uanset om
recepten er tilknyttet en lægemiddelordination eller ej, skal receptens status vises tydeligt.
GK15
Receptens aktuelle status skal vises. Det er vigtigt at aktuel status vises tydeligt i brugergrænsefladen, idet
status f.eks. kan være ”Kladde”, ”Annulleret”, ”Ugyldiggjort” etc.
Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Side 6
Med indførelse af hjemmeplejens brug af FMK vil bestilling af udleveringer
samt anmodning om receptfornyelse optræde som receptkladder, altså recepter med status ”Kladde”.
Løse recepter kan være markeret som 'Ikke aktuelle'. Recepter, markeret som 'Ikke aktuelle' bliver kun vist
ved Hent medicinkort, såfremt man i kaldet beder om at få vist alle recepter.

Jeg forstår ikke hvad det er der menes her. Det lyder som om forfatteren har siddet med eet specifikt system foran sig og beskrevet hvordan det virker og hvad det har af status'er for recepter.
Jeg har fx i XMO:

Andre systemer har sikkert andre grupperinger og jeg kan ikke læse ovenstående så det giver menig for andet end eet system (og jeg ved ikke engang hvilket system).
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 14:28:12
Quote
GK16
Hvis der er foretaget en medicinafstemning på FMK, tilkendegiver lægen, at medicinkortet indeholder de
lægemiddelordinationer, som patienten er i aktuel behandling med. Angivelse af "Medicinafstemning på
FMK" har ikke indvirkning på de løse recepter, som det var tilfældet med FMK version 1.2.4 og tidligere
versioner.
Recepterne kan enkeltvis markeres som 'Ikke aktuel'. Løse recepter, som er markeret som 'Ikke aktuel' bliver
ikke returneret med det aktuelle medicinkort, medmindre man i kaldet angiver at man ønsker at se alle løse
recepter.

Er det et skjult krav om at man skal kunne markere recepter som "ikke aktuelle" på enkelt basis? I så fald sysnes jeg det skal have sit eget GK nummer!
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 14:45:00
Quote
GK18
Advare mod potentielle dobbeltregistreringer af lægemiddelordinationer som minimum på ATC-kode niveau

Betyder det at man skal advare hver gang der er ATC-kode sammenfald plus i nogle andre tilfælde? (Hvilke?)

Eller betyder det at der mindst skal være sammenfald i ATC-koden (men også helst i fx Styrke+Form) før man advarer brugerne?
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 15:10:16
Quote
Medicinafstemning på FMK
Patientens medicinkort opdateres, således at lægemiddelordinationerne afspejler patientens aktuelle
medicinering, og relevante recepter er knyttet til en lægemiddelordination

Hovsa. Betyder det at sammenkodningen af de gamle løse recepter er kommet ind i overenskomsten igen? Ellers er der vel ikke meget grund til at kræve det som system godkendelsesgrav.
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 15:16:32
Quote
GK 32
Ikke-FMK-recepter må kun anvendes i tilfælde af at den centrale FMK-service er utilgængelig eller
at FMK ikke understøtter de relevante præparater.

Kan man så få en liste over hvilke præparater der er/ikke er understøttet? Som det er nu (som det var sidst jeg undersøgte det) er det gætværk/"trial and error" om præparater kan godkendes hvis de ikke er fra taksten. Der er noget med nogle varenummerserier der arbejdes på at få ind og nogle der ikke må komme ind og ...
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Tom Arleth - CompuGroupMedical on 2012-11-13 15:21:50
Quote
GK34
Det lokale system skal understøtte relevant logning til brug ved fejlsøgning og datagenopretning i tilfælde af,
at systemet genererer fejl på FMK på grund af systemets uhensigtsmæssige udformning, herunder ved
uhensigtsmæssig anvendelse af systemet.
Systemleverandøren skal kunne sandsynliggøre, at der er de fornødne tekniske og organisatoriske ressourcer
til stede til at sikre forsvarlig og relevant fejlsøgning og datagenopretning.

Betyder det:
   
Title: Re: Nye Godkendelseskriterier sendt i høring
Post by: Paul D. Samsig on 2012-11-16 13:12:36
Quote
GK0
… Hvis det forekommer, at FMK ikke er tilgængeligt, kan et system tillade oprettelse af ordinationer lokalt, såfremt man sikrer, at de senere overføres til FMK.

Hvis man her blot forventer at lægen (eller andre) manuelt opdatere FMK næstegang man alligevel ser patientens FMK, er det fint med mig, men forventer man en eller anden automatisk gensynkronisering kræver det vist en meget detaljeret beskrivelse af, hvad man forventer af systemerne.

GK34 Kræver, som Tom allerede er inde på, en meget bedre beskrivelse af, hvad der forventes som minimum, samt hvad der evt. bør kunne aktiveres tidbegrænset på opfordring.