Author Topic: Minihøring: Ny service til hentning af påmindelsesfravalg  (Read 2079 times)

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 60
    • View Profile
Der er i DDV snitflade 1.4.0.E1 indført en service med navnet GetNotificationUnsubscriptions, der giver lægen mulighed for at forespørge på en borgers aktuelle påmindelsesfravalg - det vil sige, om borgeren ønsker at modtage vaccinationspåmindelser i sin e-Boks og på NemSMS.

Servicen tager borgerens CPR nummer og returnerer et ja/nej svar, som indikerer det aktuelle fravalg. I relation til børn omfatter fravalget implicit også forældrene.

Servicen er senere justeret, så der også kan forespørges på indiviuelle modtagere. Hermed kan forældrene have hver sin præference ift. vaccinationspåmindelser.

Som servicen er udformet lægges der op til en arbejdsgang, hvor lægen slår op på barnet for at administrere påmindelsesfravalg. Dette kan dog medføre uhensigtsmæssige MinLog registreringer, hvis eksempelvis den fraskilte forælder sidder i konsultation hos lægen og beder om ikke at modtage vaccinationspåmindelser om et fælles barn. Her kan lægens opslag på barnet medføre en MinLog registering på den anden forælder. Samtidig er der mulighed for at lægen fejlagtigt kommer til at slå påmindelser fra for begge forældre, eftersom de i lægesystemet sandsynligvis optræder i en samlet liste.

Det er derfor besluttet at DDV skal tilbyde en service, der returner hvilke børn en forælder har et påmindelsesfravalg for. På den måde understøttes en alternativ arbejdsgang, hvor lægen slår op på forældren i stedet for barnet.

Det er teknisk set muligt for anvendersysterne at implementere tilsvarende funktionalitet ved at hente barn-forælder relationer fra stamdata, og via kald til den nuværende service for hver af børnene at identificere, om forældren har et påmindelsesfravalg for dette barn. Men dette medfører mange servicekald og en uforholdsmæssig tung logik på klientsiden, og da DDV jo er kendetegnet ved at være smidig, hurtig og en fornøjelse at kode op imod, så tilbyder vi selvfølgelig en ny service til formålet - det manglede bare.

Eftersom der formelt set er tale om en ændring af snitfladen afholdes derfor en minihøring hvor leverandører og andre interessenter har mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle problemer og fremsætte ændringsønsker til det foreslåede. Da der er tale om en ny service er der ingen konsekvenser for nuværende anvendere af E1 snitfladen. Der er ligeledes heller ikke krav om recertificering.

Vi forestiller os at servicen vil have følgende request og response udformning:

Service navn: GetRecipientNotificationUnsubscriptions

Request

Code: [Select]
<sequence>
<element name="RecipientPersonIdentifier" type="cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType" />
</sequence>

Response
   
Code: [Select]
<element name="RecipientPersonIdentifier" type="cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType" />
<element name="Unsubscription" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="Created" type="vaccinationcard20131201:CreatedType"/>
<element name="PersonIdentifier" type="cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>

Servicen ligner meget den aktuelle service men tager udgangspunkt i modtageren og ikke borgeren selv (barnet).

Kommentarer og ændringsforslag modtages gerne i høringsperioden, som løber fra dags dato frem til udgangen af februar (fredag d. 28/2 2020).

Michael Berg

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 60
    • View Profile
Så blev det d. 28/2 og minihøringen er dermed afsluttet.

Der er ikke kommet indvendinger eller ændringsønsker i forhold til det foreslåede, og vi igangsætter derfor udviklingen af den nye service.