Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Den nye version er nu released på test1 og test2.

Mvh
FMK Teamet
2
Kære Alle

Lægemiddelstyrelsen har på Retsinformation d. 6. december 2019 offentliggjort en ny version af Receptbekendtgørelsen, der er gældende per 1. jan 2020.

Angivelse af gyldig fra og gyldig til datoer på recepter, er ét af de tiltag, der bliver en mulighed per 1. jan 2020.

§ 13. En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen, jf. dog stk. 2. En recept udstedt af en vagtlæge eller en
behandlerfarmaceut er dog kun gyldig i 7 dage efter udstedelsen. Det er vagtlægens eller behandlerfarmaceutens
ansvar at sikre receptens gyldighedsperiode.
Stk. 2. Receptudstederen kan på en recept angive, at dens gyldighed skal ophøre på et tidligere tidspunkt
eller at recepten først skal være gyldig fra et nærmere angivet tidspunkt. En recept kan dog maksimalt
fremdateres 3 måneder. Fælles regler for læge-, behandlerfarmaceut- og tandlægerecepters indhold.

FMK har indskrevet kravet til visning og angivelse af gyldighedsperiode i godkendelseskriterierne til snitflade 1.4.4E2/E4 og 1.4.6. Ved certificering er det, via testcases certificeret at dette er implementeret i anvender systemerne. Da det først per 1. jan 2020 bliver lovligt at fremdatere recepter har systemerne property styret funktionaliteten, så det hurtigt kan igangsættes, hvorefter det vil være muligt at anvende funktionen.

Funktionaliteten er slået til i testmiljø 1 og 2 og der vil via FMK-teknik blive sendt testcases ud, til afprøvning af funktionaliteten i uge 51.

FMK-online.dk er på 1.4.4E4 snitfladen, og det vil blive muligt at angive datoer på recepten, ved receptbekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Såfremt en borger henvender sig på apoteket før gyldig fra datoen, vil det ikke være muligt for apoteket at ekspedere recepten. Er apoteket ikke opgraderet til 1.4.6 snitflade hvor receptens gyldighedsdatoer kan vises, vil de modtage en fejlbesked, hvor det fremgår at recepten har en fremtidig gyldighedsdato.


I vedhæftet tabel vises, hvad snitfladen giver mulighed for angående visning.

Med venlig hilsen
Åse Grønborg Sørensen
FMK klinisk koordinator.
3
Torsdag den 12. december 2019 opdateres FMK på test1 og test2 til version 1.4.6.28.b. Ændringerne fra version a til b er som følger:

FMK-4196 Skiftet fra mysql til mariadb connector
FMK-5695 Mulighed for at hente fremtidige dosisperioder
FMK-5698 Opsplitning af poser på DD pdf
FMK-5711 ASCP00122332 Intern server fejl ved kald til receptmodul
FMK-5719 Udvidet-Validering: Ændring af/til ikke-struktureret dosering i DD ordination i aktiv dosisdispensering
FMK-5721 Udvidet-Validering: Ændring til må ikke substitueres på DD ordination i aktiv dosisdispensering
FMK-5728 Pause udvidet validering vedUpdateDrugMedication indføres på lig PauseDrugMedication
FMK-5732 DrugId SourceDate på magistrel gemmes uden tidspunkt når source-date undladt i request
FMK-5734 Planned Administration uden enheder
FMK-5741 Hent dosisdispenseringskort fejler på personer med flere kort
FMK-5764 Fejl ved Slet PlannedDispensing
FMK-5680 SearchMedicineCard tomme skema elementer håndteres dårligt
FMK-5701 Pausering af LMO, validere ikke at period start+slut giver mening
FMK-5705 GetMedicineCardAsPDF fejler grimt ved ukendte print-type
FMK-5725 Fejlkode 498 har gammel status-tekst, opdateres til ny
FMK-5749 Apoteks bruger roller bør kunne sætte DD i bero, også selv om der er spærret for andre roller
FMK-5751 Automatisk recept-fornyelse, fallback to recept udsteder hvis ikke egen læge findes
FMK-5753 EO CreateOrder fejler grimt hvis modifikator mangler
FMK-5765 SubstitutionChosenByPatient rettes ikke når pakkeapotek laver substitution under pakning
FMK-5767 Hent medicinkort 1.4.6 validere og mapper ikke PersonIdentifier korrekt
FMK-5769 Validering af whitelistingheader med ukendt rolle fejler grimt

Den fulde liste af ændringer i version 1.4.6.28 kan som sædvanlig ses på https://www.nspop.dk/display/Web3/Trifork+FMK+Releaseplan.

Mvh FMK Teamet
4
FMK-Online opdateres til version 2.35.8 i produktionsmiljøet.

Dette er et generelt FMK-Online release, som indeholder en række fejlrettelser og forbedringer.

Fejlrettelser

FMK-5777 Doseringsforslag vises med "null" i doseringsteksten
FMK-5766 Ved opret/rediger LMO: Hvis lægemiddel-felt forlades uden der er valgt et fremsøgt lægemiddel, indsendes noget andet end det der fremgår
FMK-5750 Fix skjult valideringsfejl ved redigering af MMAN PN-dosering.
FMK-5754 Apoteker Brædstrup apotek kan ikke få adgang
FMK-5752 "RemoteLog" af fejl i klienten virker ikke i alle tilfælde
FMK-5748 Visning af doseringsforslag fejler på "blanke" forslag, der kun indeholder en doseringsenhed
FMK-5745 Hent PDF i doseDispensingSummary bliver ikke vist i Internet Explorer (ASCP00122433)
FMK-5735 Privatmarkering - detailbillede forbliver åbent for alle patienter efter første åbning på en patient
FMK-5730 Ikke-itererede doseringsforslag giver schemavalideringsfejl
FMK-5722 FMK-online genkender ikke en udvidet valideringsfejl der efterfølger en anden udvidet valideringsfejl
FMK-5720 Ved rediger LMO: Knap til justering ift. DD-periode disables altid når der findes et matchende doseringsforslag
FMK-5661 Behandlerfarmaceutens DD-recept
FMK-5643 FMK-Online mangler et error ikon
FMK-5634 Bruger med flere autorisationer kan ikke logge på FMK-Online som administrator (ASCP00121909)
FMK-5607 Advarsler fra receptmodul ifm. annullering af recepter vises ikke når disse lukkes automatisk ved seponering af LMO
FMK-5606 Tilpasning af receptens gyldighedsdata i forbindelse med behandlingsslutdato
FMK-5605 GK 7.2 - Det skal være tydeligt, hvis DD er sat i bero
FMK-5581 Behandlerfarmaceuter kan oprette reitererede recepter
FMK-5539 Fejl ved manglende doseringingsforslag (ASCP00121591)
FMK-5503 Fejl ved pausér/afpausér/seponér/afseponér hvis lmo ikke har et drugid
FMK-5336 Stort memory-forbrug pga uhensigtsmæssighed i den anvendte CXF-version
FMK-5283 DD ikon i receptoversigt
FMK-4961 Doseringsforslag på "andre lægemidler" findes ikke og burde springes over

Forbedringer

FMK-5712 Minlog2-viewer: Vis også klokkeslet i datokolonne
FMK-5710 Gør det muligt at slå minlog og medhjælplog til og fra hver for sig via konfiguration i både minlog1 og minlog2 viewer
FMK-5664 Default-slutdato på ny dosisperiode var én dag for langt ude i fremtiden
FMK-5627 Når en pause ligger de første dage i en periode vises de i de kommende perioder
FMK-5625 Support for X-eCPR i FMK-Online
FMK-5597 Sæt / fjern privatmarkering
FMK-5582 FMK-online skal kunne håndtere ny sortype "apoteksfilial"
FMK-5282 Opsplitning af info-ikon for åbne recepter / effektueringer på LMO
FMK-5327 VKA Redigering af LMO med 'gammel' dosering - støtte til ny struktur mangler
FMK-5002 Afbryd ekspedition påbegyndt af et apotek, der nedlægges
FMK-4713 Samtykke-parameter til SBO

Tilskud

TILSKUD-323 ASCP00122097 Blanketter med tabelelementer giver schemavalideringsfejl hvis alle elementer i en række slettes efter at have været udfyldt

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen
5
Bemyndigelsesservicen (BEM) er opdateret til version 2.18. Der er alene tale om tekniske ændringer (siden version 2.10):

Fejlrettelser

BEM-25 Tilføjet getMetadata til liste af ignorerede dgws metoder

Forbedringer

BEM-24 Spring-library opdateret

På FMK-klient teamets vegne
/Ole Bak Jensen

6
Doseringsforslag er i dag lagt på Test2 NSP'en og kan hentes der.

Med venlig hilsen
FMK Teamet
7
Der er released en ny version af javascript-komponenten fmk-dosis-til-tekst-ts, version 1.1.29, som kan hentes som normalt vha. npm. Versionen indeholder kun rettelser vedr. doseringsforslag:
  • FMK-5729 Fejl i dosis-til-tekst doseringsforslag ved iteration = 7 uden slutdato
  • FMK-5733 Fejl ved doseringsforslag af typen M+M+A+N, iteration 0, mapping dag 2: 1+0+0+0 dag 3: 1+0+0+0

Mvh
FMK Teamet
8
Som beskrevet i post http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1675.0 er der lagt nye doseringsforslag og -enheder på Test1.

Der har fra regionerne været ønske om, at der fortsat publiceres regneark indeholdende enheder.

I det vedhæftede ark, er der 5 faner:
  • Alle lægemidler med tilknyttet enheder (Total)
  • Tilføjede lægemidler med enheder (Added)
  • Fjernede lægemidler eller enheder (Removed)
  • Lægemidler hvor der er nye enheder (Changed)
  • Teknisk information om dannelse af arket (Info)

Der er ligeledes sat et filter ind i toppen af arket, så det er nemmere at filtrere / søge.

Regnearket indeholder enheder fra de doseringsforslag, der er frigivet 2019-11-29 14:37

Med venlig hilsen
FMK Teamet
9
Lægemiddelstyrelsen har frigivet nye doseringsforslag og doseringsenheder. Disse er i dag lagt på Test1 NSP'en og kan hentes der. Frigivelsen af  doseringsforslagene i produktion vil følge nedenstående plan.

2019-12-05 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test1 NSP'en
2019-12-05 Regneark med nye/ændrede/slettede doseringsenheder publiceres på FMK-Teknik under emnet http://www.fmk-teknik.dk/index.php?board=19.0
2019-12-09 Doseringsforslag og doseringenheder klar på Test2 NSP'en
2019-12-12 Doseringsforslag og doseringenheder klar på produktion, udd og prodtest NSP'erne 

Med venlig hilsen
FMK Teamet
10
DDV version 3.0.19 blev released til produktion i går.

Udover en del interne rettelser og opdateringer - primært aht. udsendelse af påmindelser - indeholder releasen følgende opdateringer:
  • "DDV-1234 - Snitfladeunderstøttelse af påmindelsesfravalg pr. forælder"
  • "DDV-1281 - Forkert navn på 'udfører' efter opdatering af vaccination"
Den fulde liste kan ses på nspop.dk, under 'FMK Releaseplan'.

NOTE: DDV-1234 dækker den første justering til 1.4.0E1, der omtales i denne minihøring. Anden del (DDV-1154) blev released med DDV version 3.0.15. Snitfladeændringerne er bagudkompatible, så et klient-system aktivt kan vælge at ibrugtage dem eller ej. Diverse services er dokumenteret på DokuWiki.

På DDV teamets vegne,
Pierre Jakobsen
Pages: [1] 2 3 ... 10