Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Se nyere posting fra SDS pr. 31-05-2018.
2
Teknikermøder / Referat fra Teknikermøde den 20. juni 2018
« Last post by Ellen Simonsen on 2018-07-11 08:32:36 »
Kære alle

Hermed referatet fra mødet på Godsbanen den 20. juni. Næste møde er 10. oktober 2018.

I ønskes alle en fantastisk sommer.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
3
Kære alle

Der er indkommet et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. Da snitfladen er låst, skal ændringen publiceres på FMK-teknik. Skulle der være indsigelser til ændringen skal de modtages skriftligt inden d. 15/8 2018 til lskt@sundhedsdata.dk.

Nedenstående er sendt til de direkte involverede.

Kære Alle,
 
Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen (se vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger), og ændringen skal ligeledes publiceres på FMK-teknik.
 
I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leverancer og risici negativt.
 
Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.
Da vi er på vej ind i en ferieperiode udvides svarfristen til d.15/8 2018.
 
Forslag til snitfladeændringen er vedhæftet, tidsplaner vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.
 
Venlig hilsen
Lars Seidelin Knutsson
Teamleder - FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur
 
E:    lskt@sundhedsdata.dk

T:    +45  32689190
M:   +45 22117888
 
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5, 2300 København S
4
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet nedenstående governance model for ændringsanmodninger vedr. låste FMK snitflade versioner

29. juni 2018

FMK 

Governance ved ændringsanmodninger til aftalte versioner af FMK.

Problem
FMK har en governance vedr. udrulning af nye snitflade-versioner, der foreskriver at indhol-det låses for ændringer 18 måneder inden release og implementering skal være færdiggjort. Det forekommer dog, at der er ændringsanmodninger til versionerne i den låste periode, da der kan komme nye bekendtgørelser/love, eller ønsker fra de involverede parter. Det kan betyde, at der kommer ændringsanmodninger til låste versioner, og da der er leverandører og andre interessenter, der har forudsat, at versionen bliver som beskrevet når den låses, foreslås her en governance for ændringsanmodninger.

Baggrund
For at en ny version af FMK kan låses for ændringer, skal beskrivelser af de services som ver-sionen stiller til rådighed for klientsystemer være besluttet i styregruppen eller lign. ledelses forum og være beskrevet på doku-wiki. Der skal desuden være lavet certificeringskriterier. Den dato styregruppen har vedtaget er gældende, hvis doku-wiki er opdateret og certifice-ringskriterier er offentliggjort.

Såfremt der er ændringsanmodninger til en låst version kan det påvirke de aftalte deadlines, de aftalte omkostninger, eller det kan forhøje risikoen. Derfor kræver rettidig og kontrolleret udrulning af en ny version, at alle parter er informeret og har givet samtykke til en ændrings-anmodning, herunder at de har taget stilling til de deadlines og økonomiske og ressource-mæssige omkostninger ved at gennemføre ændringsanmodningen.

Der kan komme tilføjelser til versionerne som er frivillige for parterne at tilgå, dem berører dette dokument ikke.

Løsning
Løsningen er at ændringsanmodninger følger processen beskrevet nedenfor.

Hvis en part ønsker en ændring, skal denne beskrives for SDS. SDS skal derpå altid foretage indledende vurdering af, om ændringsanmodningen anses for at være en forbedring af den samlede løsning.

Hvis ændringsanmodningen vurderes at være fornuftigt, laver SDS en præcis ændringsbeskri-velse der indeholder konsekvenser for snitfladen, samt en tidsplan for gennemførelsen, hvis den besluttes. Denne ændringsbeskrivelse sendes direkte til de parter, som SDS vurderer vil blive berørt at ændringsønsket, og offentliggøres samtidigt på fora’et FMK-teknik.

Alle direkte adspurgte parter skal inden for 14 dage skriftligt tilkendegive, at de kan tilslutte sig løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leve-rancer og risici negativt.

Såfremt en part har forbehold eller er modstander af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.

Øvrige parter, der ser annonceringen på FMK-teknik, kan ligeledes inden for 14 dage komme med indsigelser, men er ikke forpligtet til at svare.

Senest 7 dage efter svarfristen, vil SDS meddele, hvorvidt ændringen gennemføres, sammen med en publicering af den annoncerede tidsplan for ændringen.

Såfremt SDS ikke vurderer ændringsanmodningen positivt, kan den indstillende part bringe det op for FMK-gorvernance grupperne.

På vegne af

Lars Seidelin Knutsson
Teamleder - FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur
5
Info omkring FMK produktion / Release af DDV 2.5.101 til produktion
« Last post by Mads Larsen on 2018-07-03 10:08:35 »
DDV opgraderes senere i dag til version 2.5.101

Opgraderingen sker uden nedetid.

Bugs
DDV-909  Sårbarhed i oiosaml.java
DDV-907  Forbedret headerhåndtering i IDWS-snitfladen

Features
Ingen

På FMK-Klient teamets vegne
/Mads Larsen
6
FMK-Online opgraderes senere i dag til version 2.23.5

Opgraderingen sker uden nedetid.

Resumé: FMK-Online sikkerhedspatch

Bugs
FMK-4610   Sårbarhed i oiosaml.java
FMK-4598   FMK-online stiller krav til gyldighedsperioden af nemlogin assertions, der ikke længere overholdes

Features
Ingen

På FMK-Klient teamets vegne
/Mads Larsen
7
Hej
Hvad tid på dagen bliver funktionaliteten idriftsat?
RSD vil gerne konfigurere i sammenhæng med den nationale idriftsættelse.
8
Vi har lagt en ny udgave af DDV 2.5.101 på testsystemerne.
Versionen indeholder et sikkerhedspatch af et library.

På FMK-klient teamets vegne
/Mads Larsen
9
Kære Alle

Godkendelses kriterierne til 1.4.4 E2 er godkendt og de er gældende per 1. juli 2018 – Du kan under Version 1.4.4 finde oplysninger om Godkendelseskriterierne samt Testarket – http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

Ligeledes er Version 1.4.6 E3 opdateret med pilotkriterierne til dosisdispensering del 2 – dette dokument supplerer de gældende generelle godkendelseskriterier til FMK, med en række forhold der skal overholdes af udleveringsapotekers og pakkeapotekers systemer, i relation til dosisdispensering http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.6:godkendelse_certificering

Hvordan bestiller man tid til certificering? Vi har beskrevet processen i forhold til den fysiske certificeringstest samt de forberedelser, der er i den forbindelse. http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:certificeringsprocess


Venlig hilsen
Åse Grønborg Sørensen
Klinisk koordinator FMK


10
Vi lægger en ny udgave af FMK-online 2.23.5 på testsystemerne.
Versionen indeholder et sikkerhedspatch af et library.

På FMK-klient teamets vegne
/Mads Larsen
Pages: [1] 2 3 ... 10