Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ulrik Skyt

Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
16
På test2 miljøet er funktionalitet vedr. "Leveringsoplysninger på recepter skal afspejle den aktuelle bestilling" blevet enabled for et øjeblik siden, jvf. planen i dette tidligere opslag:

http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1007.0

Mvh
FMK-teamet

17
I morgen, fredag den 30. sep. forventer vi at release en ny version af FMK (v1.4.4.13.*) og Recept-modulet (v1.16.4) på TEST1.

Der er sket flg. ændringer siden FMK v1.4.4.12 (aktuelle produktionsversion), hvoraf nogle dog allerede har været releaset til TEST1 og TEST2:

FMK-3094 Tillad kald af "Hent MedicinKortVersion" med VOCES
FMK-2998 ASCP00080169 DD recepter på LMO'er med fri tekst og AccordingToSchme fejler
FMK-3115 Håndtering af tidspunkter i doseringsperioder
FMK-3144 ASCP00082662 Sender vi forkert doseringstype ud på 1.4.0 snitfladen ?
FMK-3129 ASCP00084128: Tom PostCode mappes forkert
FMK-2958 ASCP00078113 Dosis-til-text: slutdato mangler i ugentligt gentagede doseringer
FMK-3017 Dosis-to-text oversætter NotIterated struktur med en enkelt dag forkert
FMK-3057 Validationsender: medicinecard20150101:PackageSize
FMK-3110 fix non-deterministisk hashCode impl for OtherPerson
FMK-3043 ASCP00081296: Fejl i valideringen af ReportedByFMK-3238
FMK-3015 ASCP00080346: EffectuationDateTime på GetMedicineCardVersions skal vise seneste ændringsdato for effektueringer og ikke blot dato for seneste effektuering
FMK-3188 Sendxml kald fra admingui er altid med 1.2.6 i service version
FMK-3172 Fjern muligheden for at angive receptordinations-ID i medicinanmodninger
FMK-3194 ASCP00085231 Fejl i pausering
FMK-3196 NullPointer pga. null DosageTimes
FMK-3199 Tilføj IDWS til manglende services i 1.4.6 snitflade
FMK-3197 ASCP00085242 DD recepter for fritekst / iflg. skema doseringer - startdato behavior
FMK-3069 ASCP00082124: MaximalQuantity validering accepterer ikke decimal som 0,5
FMK-2896 ASCP00075906 Print: fejlagtig markering af at doseringsdato er overskredet
FMK-3204 Håndtering af ny rolle Apoteksansat i FMK REST-lag
FMK-3206 Tilføj ny fejlkode til ukendt Idws Soap fejl
FMK-3179 EO funktionalitet: GetRequestedPrescriptions (ud fra CPR)
FMK-3238 ValidationSender ved GetOrderedEffectuations
FMK-3239 ValidationSender ved EffectuationOrdering svar
FMK-3228 POR Gensuspendering
FMK-3227 Periode-start kan mangle i longtext ifm. periodejustering
FMK-3230 AutomatedStartEffectuation implementering (ny service i FMK 1.4.6)
FMK-3253 Ændring til periodetekst
FMK-3083 NullPointerException i getNewOrders
FMK-3139 ASCP00084492 Validation sender
FMK-3220 NullPointer i SpecielPeriodHandling
FMK-3181 Understøttelse af recepter i DumpRestore

OBS potentielle brud på bagud-kompatibilitet:

 - FMK-3172 Fjern muligheden for at angive receptordinations-ID i medicinanmodninger

WSDL til 1.4.6 er opdateret med nye services. Den tidligere WSDL er kompatibel med denne FMK version.
Her er links til de varianter af WSDL og schemaer der udgives, i en version der passer til denne FMK version:

 - WSDL og skemaer, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard_2015_06_01-collection.zip?raw=true
 - WDSL med skemaer inline, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard-inline_2015_06_01.wsdl.zip?raw=true
 - IDWS WSDL og skemaer, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard_Idws_2015_06_01-collection.zip?raw=true
 - IDWS WDSL med skemaer inline, version 1.4.6: https://github.com/trifork/FMKResources/blob/1c42d2385103fbafdc838bf885033800792f5725/wsdl/MedicineCard-inline_Idws_2015_06_01.wsdl.zip?raw=true

18
Baggrund
Visse felter på recepter i FMK har i dag en uhensigtsmæssig virkemåde. Det drejer sig om følgende felter, der samlet kan betegnes som leveringsoplysninger:
 • Delivery (priority, address / pseudo address, contact person)
 • DeliveryInformation
 • OrderInstruction
Hvis der oprettes en adresseret recept, og disse felter udfyldes, vil værdierne af dem ikke kunne genfindes hvis man henter recepten umiddelbart efter. Først efter der er sket en ekspedition på apoteket vil felterne fremgå på recepten i FMK.

Årsagen til dette er historisk. Dengang recepter blev hentet via en service i Receptserveren var det en begrænsning i servicen – disse oplysninger, som reelt vedrører en bestilling på apoteket, blev returneret som en del af udleveringsstrukturen, og derfor blev de først returneret når der var gennemført en ekspedition.

I FMK anvendes felterne efterfølgende altid fra den første udlevering, formodentlig fordi det oftest er oplysninger som lægen har angivet på den oprindelige recept, og derfor blev oplysningerne tænkt som værende en del af selve recepten. Oplysningerne er dog ikke nødvendigvis fra recept-oprettelsen, men kan være opstået ved fx at hjemmeplejen har anmodet om en udlevering på recepten via EffectuationOrdering-servicen. Men faktum er, at oplysningerne relaterer sig til en bestilling på apoteket, og måske endda er mindre relevante når først bestillingen er gennemført og der findes en udlevering (effektuering). Dvs. når man kan se dem i FMK, er de ikke så relevante længere.

Semantisk ændring af felter med leveringsoplysninger
Det aktuelle forslag går ud på at lave en semantisk ændring af disse felter i de eksisterende FMK snitflader (1.4.0, 1.4.2, 1.4.4 og 1.4.4 E1).

Felterne til leveringsoplysninger i snitfladen ændres til at afspejle værdier fra den aktuelle bestilling til et apotek. Således vil felterne være udfyldt hvis der foreligger en aktuel bestilling til et apotek (i det omfang felterne taget i anvendelse), og vil ikke være udfyldt når bestillingen er effektueret af apoteket. Feltet EANLokationsnummer på recepterne afspejler faktisk allerede i dag værdien på den aktuelle bestilling, og fungerer derfor allerede nu på den måde, der foreslås for leveringsoplysningerne: Det er udfyldt når der foreligger en aktuel bestilling, og siger i givet fald hvilket apotek, bestillingen er sendt til. Når bestillingen er effektueret, og der ikke længere foreligger en aktuel bestilling, så udfyldes feltet ikke.

Fra FMK snitflade version 1.4.6 vil der være en eksplicit entitet kaldet bestilling (Order), og den indeholder netop disse oplysninger (apotek + leveringsoplysninger). I 1.4.6 vil der dels være den aktuelle/åbne bestilling, som ikke er effektueret, og dels vil der være en bestilling for hver recept-effektuering.

At lave den foreslåede ændring retter dels op på den uhensigtsmæssighed, at lægen ikke kan se de leveringsoplysninger, som vedkommende lige har indtastet på en ny recept, og dels bringer den de gamle snitflader lidt mere på linje med den nye 1.4.6 snitflade, idet de kan levere flere oplysninger fra den aktuelle apoteksbestilling ud til øvrige brugere af FMK snitfladerne.

Dette er altså en semantisk ændring i snitfladen, idet felterne ikke længere forsøger at være indhold fra lægens oprindelige recept, men i stedet viser oplysninger fra den evt. aktuelle bestilling til et apotek.

Tidsplan
Denne ændring er implementeret og gøres tilgængelig efter følgende tidsplan:
 • Test1: 16. september 2016
 • Test2: 17. oktober 2016
 • Prod: 1. november 2016
 • Udd + Prodtest: (samme dato som prod)

19
 
Der er i dag en udfordring vedr. annullering af recepter, fordi apotekerne ikke nødvendigvis opdager, hvis en læge har annulleret en recept, som de skal til at ekspedere, såfremt de allerede har den under behandling.

Problemstillingen har to sider. Apoteket må ikke ekspedere en recept, som ikke længere er gyldig, fx hvis en læge har annulleret den. Men hvis apoteket reelt er begyndt at ekspedere, bør lægen nok heller ikke kunne annullere recepten, da kunden er ved at tage medicinen med hjem. Hvis det er livsvigtigt at recepten annulleres og kunden ikke må få udleveret medicinen, må lægen tage direkte kontakt til apoteket/patienten.
I dag afspejler receptens status desværre ikke om recepten reelt er under behandling dvs. om ekspeditionen reelt er i gang ved skranken,  fordi en adresseret recept sættes under behandling fra det øjeblik den modtages på apoteket, og altså ikke først når apoteket begynder at ekspedere den. Den kan altså være under behandling i timer, dage eller uger! Det samme er gældende hvis fx hjemmeplejen har lavet en genbestilling på en reitereret recept. Og det ville ikke være godt, hvis lægen i et udefineret langt tidsrum forhindres i at annullere en recept på medicin som patienten ikke længere bør få.

Hvis apoteket  i dag ekspederer en recept, som lægen har annulleret og som apoteket ikke har opdaget er annulleret, så vil indberetningen fejle og købet vil derfor ikke fremgå af FMK.  Lægen tror at annulleringen havde den tilsigtede effekt, og kun apoteket ved at der alligevel blev udleveret medicin. I værste fald opdager apoteket ikke engang at indberetningen af udleveringen fejlede. Dermed tror alle at alt er som det skal være, selvom det modsatte er tilfældet.

For at imødekomme dette problem er der iværksat flere tiltag:
 
Pr. 1. juli 2016 er apotekerne pålagt at foretage elektronisk kontrol af recepter gyldighed inden der foretages ekspedition. Dette foregår ved at apotekerne kalder en servicen der hedder “påbegynd ekspedition”, som foretager denne kontrol for dem.
 
Pr. 22. august (forventet) iværksættes en ændring som betyder to ting:
 
 • dels skal apotekerne udskyde det tidspunkt, hvor recepten får status “under behandling”. I stedet for at recepten sættes under behandling så snart den er adresseret eller en udlevering er bestilt, så skal recepten først sættes under behandling, når apoteket kalder servicen “påbegynd ekspedition”. Dermed forlænges det tidsvindue, hvor det kan lykkes en læge at annullere en recept, således at apoteket opdager det inden ekspeditionen og derfor undlader at ekspedere recepten.
 • dels vil læger opleve at få en ny type fejl, såfremt de forsøger at annullere en recept, der er under behandling på et apotek. Fejlbeskeden vil lyde således:

Recepten med id {0} er under behandling hos {1} - annulleringen vil derfor først træde i kraft når deres ekspedition er fuldført (eller afbrudt).
 
Dvs. annulleringen er reelt noteret på recepten, men træder først i kraft når den igangværende ekspedition er fuldført. Dette vil normalt være efter få minutter, men kan i visse særlige tilfælde være væsentlig længere tid. Hvis samme læge eller evt. andre brugere af FMK betragter medicinkortet efter denne delvist gennemførte annullering vil receptens status fortsat være “under behandling” indtil apoteket enten færdiggør eller afbryder ekspeditionen. Under alle omstændigheder vil status derefter være annulleret, uanset om apoteket har markeret at recepten skal afsluttes eller ej.
 
Såfremt lægen vurderer at det er vigtigt at bremse apotekets igangværende ekspedition, eller patientens efterfølgende indtagelse af medicinen, må lægen kontakte apoteket eller patienten!
 
For dosisdispenserede recepter indtræffer samtidig også nogle ændringer. Hver gang apoteket påbegynder ekspedition af en dosisdispenseret recept - hvilket typisk sker med 14 dages mellemrum - så skal apotekssystemet ligeledes kalde “påbegynd ekspedition” servicen. Herfra vil der typisk gå et par dage inden dosispakningen er fremstillet og den endelige ekspedition af recepterne foretages. I den mellemliggende periode har de dosisdispenserede recepter status “under behandling” og når ekspeditionen er gennemført får de igen status “overført til dosiskort”. Læger kan annullere recepter til dosisdispensering imens status er “overført til dosiskort” idet apoteket da vil opdage det næste gang de påbegynder en ekspedition. Hvis lægen annullerer en dosisdispenseret recept imens den er under behandling, så annulleres recepten først efter apotekets ekspedition, og får derfor ikke virkning for den dosispakning, der er ved at blive pakket nu, men først når den efterfølgende dosisekspedition skal påbegyndes næsten 14 dage senere! Såfremt lægen vurderer at ændringerne skal træde i kraft tidligere end dette, skal apoteket, borgeren eller evt. hjemmeplejen kontaktes.

20
Der er nu lagt en version 1.4.4.11.b af FMK på Test 1.

Mvh
FMK-teamet

21
Der er nu lagt en v1.11.0 af Recept-modulet på Test 1.

Mvh
FMK-teamet

22
Der er lige deployet en v1.10.1 af Recept-modulet på TEST1, som understøtter den nye opførsel af apoteksnitfladen beskrevet i snitflade dokument v3.11.0.

Den nye opførsel kan enables med en property, og er blevet enabled på TEST1 miljøet. Det er planen er ændringerne i første omgang ikke enables i TEST2 eller øvrige testmiljøer (og produktion), selv når denne eller senere versioner deployes dér. Ændringerne vil dog blive enabled i TEST2 inden de bliver det i produktion, og på UDD og PRODTEST umiddelbart efter.

Bemærk at ny opførsel for lægerne ifm. annullering af recepter IKKE er aktivt endnu, da det kræver ny version af FMK koden også.

Vedhæftet er en beskrivelse af en række testcases, som Trifork har brugt internt, der beskriver hvordan visse scenarier skal fungere før og efter ændringen.

Apoteksleverandørerne opfordres til at test deres løsninger grundigt så der laves en version, der kan fungere både med gammel funktionalitet (fx som på TEST2 eller PRODTEST) og med ny funktionalitet på TEST1. Trifork deltager gerne i denne test! Vi ser frem til at høre fra jer.

Mvh
FMK-teamet

23

Der er nu lagt en v1.10.1 af Recept-modulet på Test 1.

Mvh
FMK-teamet

24
FMK 1.4.x / Schema-ændring i security headers
« on: 2016-05-04 13:50:30 »
De schemaer som hidtil har ligget til grund for FMK snitfladerne har inkluderet nogle special-udgaver af bl.a. SAML og WSSE schemaer, som stammer fra dengang Den Gode WebService (DGWS) blev specificeret, vistnok i regi af IT & Telestyrelsen.  Dels har de taget udgangspunkt i en pre-release udgave af specifikationerne, og dels var de special-tilpassede. Det har vist sig at volde problemer nu, i forhold til at understøtte visse kald over Identitets-baserede WebServices (IDWS).

Derfor har vi måttet ændre i de versioner vi anvender af bl.a. SAML og WSSE så de er nærmere de officielle specifikationer. Der er tale om ændringer, som gør at schemaerne tillader det samme som før, plus nogle nye variationer. Det kan desværre betyde, at visse udviklingsværktøjer i mindre grad end hidtil bliver i stand til at hjælpe med at udfylde header-oplysninger korrekt.

Indtil videre er disse headers kun inkluderet i de foreløbige FMK v1.4.6 schemaer, men vil brede sig til de andre versioner såfremt der bliver behov for opdateringer til disse.

Vi har tidligere publiceret eksempelkode i C#.Net som illustrerer hvordan man kan skaffe et ID-kort og kalde en FMK service med DGWS. Den findes nu i en udgave som passer til de gamle schemaer (FMK 1.4.0 eksempel) og i en anden udgave som passer til de ny (FMK 1.4.6 eksempel).

Begge eksempler kan findes her: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:generel:eksempel_kode

Med venlig hilsen
FMK-teamet

25
Det er nu vedtaget at gå videre med den løsning, tidligere omtalt som "påbegynd ekspedition", hvor apotekssystemerne inden 1.7.2016 omlægger til at kalde GetMedicationsByMedicationID med MarkInProgress=true for at tage receptordinationer under behandling forud for en ekspedition.

Det giver anledning til at flere aspekter af snitfladen ændres, og for at beskrive den nye opførsel ordentligt er der nu udgivet en ny version af snitflade-specifikationen. Den hedder v3.11.0 og kan findes her: http://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=apo:1.0:apoteksnitflade_v1.

Funktionaliteten er endnu ikke implementeret fuldstændig, men den service som apotekssystemerne skal kalde i nogle nye situationer findes allerede i den version der kører på TEST1 miljøet nu, så apoteksleverandørerne kan sagtens begynde deres arbejde nu.

Vi regner med, at den nye funktionalitet gøres tilgængelig på TEST1 inden 17. maj. På TEST2 bevares funktionaliteten i første omgang uden ændringer, og i hvert fald på PRODTEST miljøet vil funktionaliteten være uændret helt frem til løsningen enables i produktion.

Der skal koordineres en dato for, hvornår den nye funktionalitet enables i produktion. Oplægget herfra har hidtil været den 15. juni, for at vi kan nå at håndtere evt. problemer med løsningen inden for mange går på sommerferie.

Med venlig hilsen
FMK-teamet

26
Vi har nu deployet en version (v1.4.4.10.a) af FMK på TEST1.

Den gamle version af FMK (v1.4.4.9.d) som var deployet på TEST1 før, kører nu på TEST2. Så hvis I af en eller anden grund vil udskyde overgangen til den nye version, så kan i teste imod TEST2 miljøet.

Den nye version understøtter følgende apoteks-rettede services i 1.4.6 snitfladen:

 • Hent medicinkort for apoteker
 • Påbegynd ekspedition
 • Opret effektuering på recept
 • Afbryd ekspedition
 • Tilbagegefør effektuering på recept
 • Afslut recept
 • Ugyldiggør recept
 • Genåbn recept
 • Opret bestilling
 • Opret og ekspeder recept

Samtidig er der indført en række mindre schema-ændringer til 1.4.6:

 • Fjernet servicen Opdater Effektuering (og tilhørende schema-filer) - brugerne kan anvende tilbagefør og evt. ekspedere igen, hvis der skal rettes en fejl.
 • CreateAndEffectuatePrescriptionType (som anvendes i servicen opret og ekspeder recept)
  • Order skal være obligatorisk (fjern minOccurs=0)
  • CreatedBy angives kun på request niveau, ikke pr. recept
     
 • CreateOrderAndEffectuationType (som anvendes i servicen opret og ekspeder recept)
  • Fjernet bestillingens status - status skal altid være Udført
     
 • CreateOrderType (som anvendes ved recept-oprettelse)
  • DoseDispensed skal bare være et flag, ikke en struktur. Dem der opretter en bestilling er ikke dem, der kender værdierne for DD-felterne. Flaget er indført i CreateOrder og CreatePrescription.
     
 • CreateOrderRequest (som anvendes ved oprettelse af en bestilling på en eksisterende recept)
  • Fjern ReportedBy - alle roller må oprette en bestilling, så det giver ikke mening at anvende på vegne af.
     
 • CreateOrderPrescriptionType (som anvendes ved oprettelse af en bestilling på en eksisterende recept)
  • Felter fra Order indlejres, dog uden CreatedBy og ReportedBy, som kun angives på request-niveau
  • DoseDispensed skal bare være et flag, ikke en struktur. Dem der opretter en bestilling er ikke dem, der kender værdierne for DD-felterne.
     
 • InvalidatePrescriptionType (som anvendes i servicen InvalidatePrescription)
  • Feltet ReasonText er omdøbt til InvalidationReasonText og gjort obligatorisk.
     
 • PrescriptionType (som bruges når man henter recepter, fx som en del af et medicinkort)
  • Nyt felt InvalidationReasonText tilføjet på Prescription. Udfyldes på recepter hvor status er sat til Ugyldig (af et apotek).
     
 • Flyttet DosageText fra Prescription.(PackageRestriction, DoseDispensedRestriction) til Prescription.
 • Flyttet LabelText fra Prescription.Order.Effectuation.PackageDispensed til Prescription.Order.Effectuation.
 • Ændringerne fra denne høring er implementeret: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=887.0
 • Tilføjet schemaer til servicen Annuller Bestilling (CancelOrderRequest, CancelOrderResponse). Servicen er endnu ikke implementeret.

Ændrede schema- og wsdl-filer er publiceret på DokuWiki (her).

Med venlig hilsen
FMK teamet

27
Hej,

Recept-modulet er netop opdateret til v1.7.0 på TEST1.
Det er planen at opdatere FMK til v1.4.4.10 på TEST1 inden dagen er omme.

Ændringerne er primært i 1.4.6 snitfladen, som er rettet mod apoteksleverandørerne.

Opdateringerne foretages uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

28
Hej,

På sidste møde med apotekssystemleverandørerne (den 25. januar 2016) blev der lovet delvise leverancer af 1.4.6 snitfladen kørende på TEST 1 på nogle bestemte datoer, og herunder bl.a. en leverance til den 28. marts, hvoraf det meste funktionalitet allerede er leveret.

Da disse datoer blev fastsat var det i forhold til nogle sprint-perioder, som sidenhen er skubbet lidt af hensyn til vinterferie og påske. Derfor udskydes de sidste leverancer tilsvarende, så de ligger en uge senere end ellers. Indholdet af de sidste leverancer forventes at være følgende:
 • 4. april: Opret og ekspeder recept, opret bestilling (samt måske også annuller bestilling - ellers er den med i næste leverance)
 • 25. april: Hent nye bestillinger, kvitter for bestillinger, apotekssystem rolle
 • 17. maj: Søg medicinkort, erstat recept, certificeringskriterier

Desuden forventes:
 • en række mindre skema-ændringer, som annonceres separat
 • muligvis ændringer af virkemåde på den eksisterende apoteksnitflade vedr. "påbegynd ekspedition", som har været i høring (konklusion er endnu ikke fastlagt)
 • muligvis ny funktionalitet, så Lægemiddelstyrelsen kan registrere udenlandske apoteksudleveringer (oprettet via servicen Opret og ekspeder recept)

Med venlig hilsen
FMK-teamet

29
Hej,

Vi ønsker at lave en snitfladeændring i 1.4.6, som er forklaret nedenfor, og ønsker med dette opslag at høre om apoteksleverandørerne har indvendinger imod det. Hvis der ikke er indvendinger senest onsdag den 23. marts betragtes forslaget som godtaget. Men det ville under alle omstaændigheder være rart med en bemærkning herunder fra leverandørerne, hvis fx ændringen kan godtages.

Forslaget går på at forsimple bestillingen lidt, og undgå behovet for servicen "opdater bestilling". Den service er lidt et levn fra dengang vi havde skitseret en snitflade med "CRUD" operationer (create-read-update-delete). Nu er snitfladen mere baseret på de nødvendige workflow-operationer.

 • Servicen opdater bestilling fjernes
 • Feltet ExpectedDeliveryDateTime flyttes fra bestillingen til effektueringen
 • Feltet StatusInformation fjernes. Alternativt kan der defineres et fast sæt værdier som kan sættes ifm. "påbegynd ekspedition" og fjernes igen når ekspeditionen gennemføres. Input til værdier er i givet fald velkomne, det kunne fx være "afventer dosispakning".
 • Felterne TrackingIdentifier og TrackingUrl fjernes. Der har ikke været udvidt megen interesse for at gøre brug af disse felter. Alternativt kan de flyttes til effektueringen, ligesom ExpectedDeliveryDateTime
 • Mulige Status for bestilling reduceres til: Bestilt, Ekspedition påbegyndt, Udført, Annulleret. Dvs. status "Klar til afhentning" er fjernet og status'erne "Afhentet" og "Afsendt" er erstattet af status "Udført". Se evt. yderligere info om bestillings-entiteten og dens status'er her.
 • Nye felter på effektueringen (ExpectedDeliveryDateTime, samt evt. tracking felter) sættes ifm. ekspedition af recepten

Mvh
FMK-teamet

30
Hej,

FMK er netop opdateret til v1.4.4.9.c på TEST1.
Eneste rettelse er fix af en fejl i header-schemaerne.

Opdateringerne er foretaget uden nedetid.

Mvh,
FMK-teamet

Pages: 1 [2] 3 4 ... 6