Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ellen Simonsen

Pages: [1] 2 3 ... 16
1
Kære alle

Grundet pinse / Grundlovsdag har vi valgt at aflyse Teknikermødet den 6. juni.

Næste Teknikermøde er således 11. september.

På SDS og FMK teamets vegne

Ellen Simonsen

2
Vi får en del supportsager ind gående på, at det ikke længere er muligt at anvende apotekerrollen på Test2. Vi arbejder på sagen. Vi melder ud her, når vi har fundet årsagen.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

3
Kære alle

Der er netop lagt et revideret testark på doku-wiki: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

Der justeret en anelse i GK 13.1, idet der er lavet en ny test, hvor man laver en effektuering på et andet lægemiddel end det lægemiddelordinationen lyder på.

På certificeringsteamets vegne
Ellen Simonsen

4
Kære alle

Vedhæftet finder I et revideret dokument, Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4 E2. Dokumentet indeholder en versionshistorik. Vigtige ændringer er:
    GK 4.2, hvor krav om visning af hvem, der har privatmarkeret en lægemiddelordination bortfalder
    GK 7.6, krav til EOJ-systemer om generering af lister for DD-recepters udløb bortfalder

Se også tidligere annoncering af ændringer vedr. krav 9.2 og 10.8

Testarket er gennemarbejdet mht. ændringerne i kravdokumentet samt mindre justeringer.
Der er hovedsageligt tale om sproglige korrektioner samt justeringer af datoer i testarket, så de matcher de testdata, der loades umiddelbart inden den enkelte certificering. Et par steder er testarket justeret, fordi lægemidlet er udgået.
Vedr. test 6.4, recepter med gyldig fra dato i fremtiden. Der er tilføjet en tekst om at funktionen skal implementeres, men kunne slås fra – idet der endnu ikke er lovhjemmel til det i receptbekendtgørelsen.
Vedr. test 10.1: her er tilføjet tekst, idet der ønskes en drøftelse af om systemerne tilbyder at gemme egne doseringer og hvorvidt disse er strukturerede eller ej.

Testarket indeholder flere steder emner, som ønskes besvaret af leverandøren samt punkter, der ønskes drøftet under certificeringen. Disse er markeret med grøn farve i testarket.

De reviderede dokumenter findes også her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

På certificeringsteamets vegne
Ellen Simonsen

5
Kære alle

For god ordens skyld lægges referatet også her. Det er også sendt til deltagerne på mail.

På FMK-teamets vegne
Ellen Simonsen

6
Kære alle

Hermed præsentation fra mødet den 27. februar. Referatet er under udarbejdelse.

Det kan allerede nu oplyses at mødet den 6. juni afholdes på Uddannelsescenteret i Fredericia.

Næste møde bliver 11. september 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mødet i september forventes afholdt i Århus.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen


7
Teknikermøder / Teknikermøde 27.02.2019
« on: 2019-02-13 16:01:09 »
Kære alle

Hermed dagsorden for det kommende møde i Teknikerforum, som afholdes i Århus på Godsbanen, lokale Remisen:

Dagsorden
10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
10.15 – 10.30 Opfølgning fra seneste møde
                    Sortering ifbm. paginering af effektueringer
                         Opfølgning vedr. hent bestillinger
10.30 – 11.00 Orientering ved Sundhedsdatastyrelsen
                   Roadmap
                   Emner fra styregruppemødet
                   Nyt vedr. kommissorie /mødeprocedure
                   Doseringer for Methotrexat – kan vi forbyde fri tekst doseringer?
                   Evalueringsproces for nyt print
                   Kvalitetsopfølgning (Åbne recepter på seponerede/udløbne lægemiddelordina-tioner)
                   CPR-skifte idriftsat i FMK

11.00 – 11.15 Implementering af afvisningsårsag ved ibrugtagning af EO snitfladen 1.4.4 E2
11.15 – 11.30 DDV påmindelser og stamdata
11.30 – 12.00 Magistrelle lægemidler – nyt register / implementering i anvendersystemerne

12.00 – 13.00 Frokost / networking
13.00 – 13.15 SOR – klar til ibrugtagning. Drøftelse af implementering i anvendersystemerne
13.15 – 13.30 Oprydning i POR vedr. ’visiteret til medicinadministration’
13.30 – 13.45 SEB – info vedr. plejehjemsassistenter
13.45 – 14.00 Strukturerede doseringer
14.00 – 14.30 Indkomne emner / forslag
14.30 – 14.45 Evaluering / næste møde

Der er denne gang indkaldt til møde som en kalenderinvitation, udsendt af Elishbah Noor Aadil, Sundhedsdatastyrelsen. Tilmelding sker ved at acceptere mødet.

Dagsorden samt kalenderinvitation er sendt pr. mail til relevante/kendte mailadresser. Vi annoncerer dog også mødet her, såfremt du ikke er på den eksisterende mailliste.
Såfremt du ønsker at tilmelde dig til mødet den 27. februar og IKKE har fået en invitation pr. mail, skal du sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk.
Såfremt du ønsker at komme på listen over interesserede i TEknikermøder skal du nligeledes sende en mail til ELNA@sundhedsdata.dk

På FMK teamets vegne

Ellen Simonsen

8
Kære alle

Vi annoncerer hermed, at extension E4 er fastfrosset pr. dags dato. Se endvidere:

http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1475.0

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

9
Kære alle

Som annonceret før jul udstilles der nu et register med magistrelle lægemidler. Se: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1454.0

Datagrundlaget er tilgængelig på NSP’en og hentes på samme måde som øvrige tabeller på NSP’en. Se evt. http://www.nspop.dk/pages/releaseview.action?pageId=2361946 hvor der findes en anvenderguide for Anvendelse af Kopiregisterservicen.

Feltbeskrivelser mm. findes her: http://www.nspop.dk/pages/releaseview.action?pageId=85732529

Data er importeret i FMK og det er således muligt at oprette lægemiddelordinationer og tilhørende recepter på magistrelle lægemidler på FMK.

FMK-online udstiller pt. ikke mulighed for at oprette ordinationer / recepter på de registrerede magistrelle lægemidler, men det er på vej. Datoen for idriftsættelse ligger ikke fast endnu, men det formodes at blive i starten af næste uge.

På FMK-teamets vegne
Ellen Simonsen10
Kære alle

Der er netop lagt en post ud indeholdende forslag til ændringer af FMK snitfladen 1.4.6 E3.

For interesserede findes den her: http://www.fmk-teknik.dk/index.php?board=21.0

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

11
Kære Alle,

Vedhæftet er et ændringsønske til FMK snitflade 1.4.6. E3 Da snitfladen er låst, skal alle direkte involverede parter tage stilling til ændringen (se evt. vedhæftede governance dokument for ændringsanmodninger), og ændringen skal ligeledes publiceres på FMK-teknik.

I bedes derfor skriftligt tilkendegive, om I kan tilslutte jer løsningen, og dermed acceptere at den gennemføres uden at det påvirker fremtidige leverancer og risici negativt.

Såfremt I skulle have forbehold eller er modstandere af ændringsønsket, skal dette skriftligt begrundes sammen med en beskrivelse af, hvilke negative konsekvenser løsningen har.
I bedes besvare denne mail snarest muligt og senest d.16/1 2019.

Forslag til snitfladeændringen er vedhæftet, tidsplaner vil ikke blive justeret på baggrund af ændringen.

Venlig hilsen
Lars Seidelin Knutsson
Teamleder - FMK
Udvikling, Strategi og Arkitektur

E:    lskt@sundhedsdata.dk

T:    +45  32689190
M:   +45 22117888

Sundhedsdatastyrelsen


12
Kære alle

FMK er pt. ramt af at 305 medicnkort ikke kan hentes ud. Det fejler både i LPS, EPJ, EOH-systemer og FMK-online.

Vi arbejder på højtryk for at reparere data, så medicinkortene igen kan tilgås. Forventeligt senere i dag.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

13
Teknikermøder / Referat Teknikermøde 10. oktober 2018
« on: 2018-11-13 06:13:12 »
Kære alle

Hermed referat fra Teknikermødet i oktober.

Venlig hilsen
Ellen Simonsen

14
Kære alle

Tak for en konstruktiv dag med gode drøftelser.

Vedhæftet finder I præsentationen som blev anvendt under mødet. Referat følger.

Nye mødedatoer:

27.02.2019 og 06.06.2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

15
Kære alle

Det er atter tid til at mødes i FMK Teknikergruppe. Mødet finder denne gang sted i Fredericia Uddannelsescenteret, hvor vi har været før.
På mange opfordringer vil vi på dette møde –og fremadrettet i FMK Teknikgruppe- have større fokus på at mødet er for udviklere og teknikere. Derfor er dagsorden nedenfor mere udbygget, så deltagerne både ved hvilke emner der diskuteres og hvilken teknisk vinkel der ligges på de enkelte dagsordenemner. Desuden vil vi på selve dagen være opmærksomme på at det er en teknikergruppe, og at der kan være emner der er mere velegnede at diskutere i andre FMK grupper. Vi glæder os til at se jer og diskutere FMK teknik.

Tidspunkt          Emne                                                                                    Uddybning / bemærkninger
10.00 - 10.15   Velkomst og præsentation   
10.15 – 10.45   SDS orientering                                                                          AK – opfølgningsdatoer / ugeskemaer
                                                                                                                       Magistrelle lægemidler – hvornår/hvordan er data tilgængelige
                                                                                                                        End2end test – kort opsamling
10.45 – 11.00   Anvendelse af SOR-id / sourcetype: SOR                                    Aftestning i samtlige klientsystemer
11.00 – 12.00   FMK 1.4.4 E4 Gennemgang af indhold i E4                                    Kombineret med demo af DD flow

12.00 – 12.30   Frokost   

12.30 – 13.00   According to DD period                                                              Drøftelse af forslag til ændring af snitfladen - er det imod grundprincipper i FMK ?
13.00 – 13.45   Receptanmodninger status/advis/FOCES                                     Status på anvendelse af det anonyme kald
                                                                                                                        Er advis-løsningen en god idé ?
                                                                                                                        Drøftelse af hent anmodninger med FOCES certifikat

13.45 – 14.15    Orientering om den tekniske løsning for juridisk kønsskifte i FMK  Drøftelse af decentrale konsekvenser / tekniske muligheder
14.15 – 14.30   Governance, kommissorium for denne gruppe                              Orientering om kommissorium samt drøftelse af mødefrekvens for gruppen

14.30 – 14.45   Indkomne forslag / emner                                                           Husk at indsende emner
14.45 – 15.00   Evaluering samt fastlæggelse af næste møde   


Husk at indsende forslag til emner, der ønskes drøftet. Husk ligeledes tilmelding senest 5. oktober af hensyn til fortæring på dagen. Du tilmelder dig her:

https://doodle.com/poll/9w7tefs8yn9r9seb

Se også dagsorden i skemaform i vedhæftede dokument

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

Pages: [1] 2 3 ... 16