Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Ellen Simonsen

Pages: [1] 2 3 ... 17
1
Det er ikke muligt at logge ind på testmiljøerne pt. Det ligner et problem med STS'en, som der også var problemer med i fredags.

Der er oprettet en hastesag.

Vh Ellen

2
Kære alle

Dette er en opfølgning på tidligere test. Samtidigt henvises til opslaget på FMK-Teknik af den 6. september 2019 vedr. binding mellem lægemiddel på lægemiddelordinationen og varenummer på de tilknyttede recepter.

En behandlerfarmaceut må iflg. Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomheds-område kun genordinere mindste pakning. Dette skal forstås således, at det er mindste pakning på tværs af alle lægemidler med samme indholdsstof, form og styrke. En lægemiddelordination og recept på lægemiddel A kan derfor blive til en recept udstedt af en behandlerfarmaceut på lægemiddel B, da pakningen på B er mindre end pakningen på A.

Der er udtrykt ønske om en egentlig test, der nu er udarbejdet og som jeg vil bede dig om at udføre i dit system. Testen finder du i vedhæftede dokument på side 2.

Venligst meld tilbage med testresultat senest den 23. oktober 2019 på andw@sundhedsdata.dk

Da Andrea holder efterårsferie er I også velkomne til at skrive kommentarer som svar på denne post. Især, såfremt I konstaterer problemer ifbm. testen.

På forhånd tak.


Med venlig hilsen
pva. FMK-teamet


Andrea Welzel (og Ellen)
Test- og releasekoordinator for FMK

3
Kære alle

Hermed referatet fra mødet den 11. september. Datoen for næste møde er 17. marts 2020.

Vh Ellen

4
Kære alle

Vi er opmærksomme på, at alle FMK anvender systemer pt. er i fuld gang med at udvikle, teste og udrulle løsninger, som er på FMK 1.4.4 E2 og E4. Vi er i en overgangsperiode, hvor det kan være svært at gennemskue, hvordan ens egen løsning vil opføre sig i forskellige situationer. Vi har derfor udformet vedhæftede dokument, hvor vi har beskrevet 4 scenarier med oplæg til forventet opførsel i anvendersytemerne. Opførslen er illustreret vha. FMK-online.

Vi anbefaler, at I selv kører de forskellige scenarier igennem. I bedes lave dump/restore fra de nævnte CPR-numre til jeres egne numre, så data ikke ødelægges for andre.

På FMK programmets vegne
Ellen Simonsen


5
Kære alle

Tak for et konstruktivt møde. Vedhæftet finder I præsentationen, som blev anvendt til mødet i Århus. Referatet følger snarest.

På FMK programmets vegne

Ellen Simonsen

6
Kære alle

Høring vedr. ophævelse af validering mellem drug-id på lægemiddelordination og varenummer på recept

FMK opererer med en validering, der sikrer, at lægemidlet på en recept (identificeret ved pakningens varenummer) er samme lægemiddel, som det, der optræder på den lægemiddelordination, recepten er knyttet til. Valideringen sker ved at tjekke, om varenummeret findes i listen af pakninger, knyttet til det på lægemiddelordinationen værende drug-id.

I forbindelse med den nye autorisationstype, behandlerfarmaceut er der opstået behov for at kunne udstede recepter på et andet lægemiddel end det, der er på lægemiddelordinationen. Bekendtgørelsen for behandlerfarmaceuter dikterer nemlig, at farmaceuten kun må genordinere mindste pakning – forstået på den måde at det skal være mindste pakning på tværs af alle lægemidler med samme indholdsstof, form og styrke. Lægemidlerne er kendetegnet ved at de tilhører samme substitutionsgruppe. Det skal bemærkes at der findes substitutionsgrupper på 2 niveauer: et på lægemiddelniveau, som den der kommer i spil her og et på pakningsniveau, som typisk anvendes ved ekspedition af recepter på apoteket.

For at kunne tillade genordination/receptoprettelse på et andet lægemiddel end det, der er identificeret på lægemiddelordinationen, skal den eksisterende validering ophæves. FMK teamet har gennem grundig test sikret at ophævelse af valideringen ikke giver problemer i det centrale FMK. Vi ønsker dog at sikre os, at det ikke får negative konsekvenser for FMK’s anvendersystemer, hvorfor vi ved denne høring gerne vil opfordre jer til at gennemgå scenariet og melde tilbage til os. I behøver ikke melde tilbage såfremt ændringen er uproblematisk for jer. Hvis ændringen giver udfordringer i jeres løsning, bedes I melde tilbage på denne post – så vi kan få en drøftelse / finde en brugbar løsning.

Vores forventning er, at det ikke giver problemer. Fx kan det allerede ske, at der ikke er overensstemmelse mellem lægemiddelordination og recept. Det kan ske, hvis lægemiddelordinationen er ændret efter seneste receptoprettelse eller ved tilknytning af en løs recept.

Benyt gerne dette forum til at poste forbehold og øvrige tilkendegivelser.

Såfremt vi ikke modtager henvendelser vedr. dette inden fredag den 20. september 2019 vil vi gå videre med udviklingen.

På FMK programmets vegne

Ellen Simonsen

7
Kære alle

Efter ønske fra Lægemiddelstyrelsen minder vi hermed om nedenstående:

Som annonceret i maj 2019 vil der ultimo august blive indført en ny tilskudstype i Medicinpriser. Denne post udelukkende for at minde om, at der nu kan forekomme lægemidler med tilskudstype 'R', som skal give anledning til at lægen skal forholde sig til klausuleret tilskud.

For god ordens skyld gengiver vi indholdet af annonceringen her:
Kære PLO og Danske Regioner
 
Jeg vil gerne orientere om at lægemiddelstyrelsen har varslet læge- og apotekssystemer om en ændring i medicinprisfilerne per 26. august 2019. Vil i hjælpe med at få lps og epj-systemerne til at implementere ændringerne.
 
Jeg har medsendt vores varsling til systemerne.
 
Problematik:
Ændringen skal muliggøre, at lægen kan markere "tilskud" på recepten i en periode før lægemidlet skifter tilskudsstatus til klausuleret tilskud.
 
Ændring:
Lægemiddelstyrelsen vil per 26. august 2019 oprette en ny tilskudstype "R" i Medicinprisfilerne (LMS filerne). Tilskudstypen "R" tilknyttes lægemidler, der går fra generelt tilskud til klausuleret tilskud, når vi træffer afgørelsen. Samtidig tilknyttes de kommende tilskudsklausuler. Når tilskudsændringerne træder i kraft (normal 5 mdr. efter) vil vi ændre tilskudstypen til "S" (generelt klausuleret medicintilskud, recept).
 
Anvendere af Medicinprisfilerne (LMS filerne):
Der er behov for at anvendere af medicinprisfilerne benytter tilskudstypen ”R” efter hensigten:
-   Ordinationssystemer (LPS, EPJ og FMK-online):
Recepter skal kunne udstedes med angivelse af ”Tilskud” og tilskudsklausulen vises.
-   Apotekssystemer:
Tolkes som tilskudstype ”A” (generelt medicintilskud). Alle kunder får beregnet tilskud, uanset om der er angivet opfyldt klausul eller ej.
 
Der er ingen ændringer til filformatets størrelse.
Der er kun tale om tilføjelse af ny tilskudstype (ny linje) i LMS16 og benyttelse af koden i LMS02, felt12.
Vedhæftet er et testsæt af LMS filer, som også kan downloades fra ftp.dkma.dk/lms/INFO/20190408_test_Tilskudstype_R
 
 
Med venlig hilsen
 
_____________________
 
Morten Krydsfeldt
Specialkonsulent, farmaceut
T (dir) +45 44 88 97 29
mkri@dkma.dk
 
Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Pharmacy and Reimbursement Division
T +45 44 88 96 96


Vi har fået oplyst at de lægemidler, der vil få tilskudstype 'R' også vil indeholde klausuleringskoder på de tilhørende pakninger. I FMK-onlines tilfælde betyder det, at det ikke er nødvendigt at lave kodeændringer, idet opførslen vedr. klausuleret tilskud er betinget af disse koder og ikke af tilskudstypen. Hermed opfordring til at sikre jer, at jeres systemer håndterer den nye tilskudstype korrekt.

På FMK programmets vegne

Ellen Simonsen

8
Hej

Der er foretaget mindre ændringer i virkemåden vedrørende udleveringsanmodninger (apoteksbestillinger) oprettet gennem Medicinanmodningsservicen link: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:bestil_udlevering:1.4.4:bestil_udlevering

Ændringerne sker dels for at gøre transitionen fra 1.4.4. til 1.4.4.E2 / E5 mere smidig, dels for at forbedre samarbejdet mellem bestilleren (eks. hjemmesygeplejen) og apotekerne.
Bemærk: ændringerne vedrører kun udleveringsanmodninger og altså ikke receptanmodninger.

Ændringerne vil blive rullet ud som en del af FMK release 1.4.6.24 - http://www.fmk-teknik.dk/index.php?topic=1614.0

Ændringerne er følgende:
Udleveringsanmodningens id (OrderedEffectuationIdentifierType) er fremover identisk med id'et på den bestilling på recepten som sendes til apoteket.
I praksis vil det sige, at det fremover vil være et 15 cifret id og ikke et 19 cifret id som tidligere.

Annullering af udleveringsanmodninger via CancelOrderedEffectuation vil fremover rent faktisk resultere i at bestillingen annulleres på apoteket, hvilket ikke tidligere var tilfældet.

Vi forventer ikke at ovenstående vil give problemer for klientsystemerne, men vi vil alligevel opfordre EOJ system leverandørerne til at teste oprettelse og hentning af udleveringsanmodninger i testmiljøerne inden FMK-versionen lægges i produktion.

Testen bør gennemføres med den version af EOJ-systemet, der er i produktion nu. På den måde er vi sikre på at ingen 'rigtige' brugere bliver ramt af noget uforudset.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen
9
Teknikermøder / Teknikermøde 11. september 2019
« on: 2019-08-23 11:33:25 »
Kære alle

Hermed dagsorden for det kommende møde i Teknikergruppen.

Dagsorden
10.00 – 10.15 Velkomst og præsentation
10.15 – 10.30 Opfølgning fra seneste møde
10.30 – 11.00 Orientering ved Sundhedsdatastyrelsen
11.00 – 11.15 SOR i FMK – udrulningsplaner
11.15 – 11.30 DDV 1.4.0 E1 – status
11.30 – 11.45 Doseringsstrukturen Not iterated / doseringsslutdato / dosis2text
11.45 - 12.00 eCPR – aktuel status / planer
12.00 – 13.00 Frokost / networking
13.00 – 13.45 Status på dosisdispensering – set i det store perspektiv
13.45 – 14.15 FMK 1.4.4 E5 indhold (herunder backporting af 2 nye services til E2)
14.15 – 14.30 Kø afvikling fra anvendersystem mod FMK
14.30 – 14.45 Indkomne emner / forslag
14.45 – 15.00 Evaluering / næste møde

Tilmelding foregår via den kalenderinvitation I har modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen. Har du ikke modtaget invitationen kan du skrive til: Elishbah Noor Aadil <ELNA@sundhedsdata.dk>.

Husk tilmelding senest den 3. september aht. fortæring.

Vi ser frem til et konstruktivt møde og håber på at se rigtig mange. Vel mødt.

På vegne af FMK teamet

Ellen Simonsen

10
Test2 miljøet er pt. utilgængelig. Vi arbejder på at få miljøet gjort tilgængelig snarest muligt.

På FMK teamets vegne

Ellen Simonsen

11
Kære alle

Grundet pinse / Grundlovsdag har vi valgt at aflyse Teknikermødet den 6. juni.

Næste Teknikermøde er således 11. september.

På SDS og FMK teamets vegne

Ellen Simonsen

12
Vi får en del supportsager ind gående på, at det ikke længere er muligt at anvende apotekerrollen på Test2. Vi arbejder på sagen. Vi melder ud her, når vi har fundet årsagen.

På FMK teamets vegne
Ellen Simonsen

13
Kære alle

Der er netop lagt et revideret testark på doku-wiki: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

Der justeret en anelse i GK 13.1, idet der er lavet en ny test, hvor man laver en effektuering på et andet lægemiddel end det lægemiddelordinationen lyder på.

På certificeringsteamets vegne
Ellen Simonsen

14
Kære alle

Vedhæftet finder I et revideret dokument, Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4 E2. Dokumentet indeholder en versionshistorik. Vigtige ændringer er:
    GK 4.2, hvor krav om visning af hvem, der har privatmarkeret en lægemiddelordination bortfalder
    GK 7.6, krav til EOJ-systemer om generering af lister for DD-recepters udløb bortfalder

Se også tidligere annoncering af ændringer vedr. krav 9.2 og 10.8

Testarket er gennemarbejdet mht. ændringerne i kravdokumentet samt mindre justeringer.
Der er hovedsageligt tale om sproglige korrektioner samt justeringer af datoer i testarket, så de matcher de testdata, der loades umiddelbart inden den enkelte certificering. Et par steder er testarket justeret, fordi lægemidlet er udgået.
Vedr. test 6.4, recepter med gyldig fra dato i fremtiden. Der er tilføjet en tekst om at funktionen skal implementeres, men kunne slås fra – idet der endnu ikke er lovhjemmel til det i receptbekendtgørelsen.
Vedr. test 10.1: her er tilføjet tekst, idet der ønskes en drøftelse af om systemerne tilbyder at gemme egne doseringer og hvorvidt disse er strukturerede eller ej.

Testarket indeholder flere steder emner, som ønskes besvaret af leverandøren samt punkter, der ønskes drøftet under certificeringen. Disse er markeret med grøn farve i testarket.

De reviderede dokumenter findes også her: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

På certificeringsteamets vegne
Ellen Simonsen

15
Kære alle

For god ordens skyld lægges referatet også her. Det er også sendt til deltagerne på mail.

På FMK-teamets vegne
Ellen Simonsen

Pages: [1] 2 3 ... 17